Obchodní podmínky

Lidsky řečeno

Vždycky jednám férově a slušně. Případné reklamace vyřizuji co nejdříve a snažím se o jejich vyřešení ke vší spokojenosti. Zároveň věřím, že zákonných lhůt pro výměnu zboží nebude nikdo zneužívat.

V případě jakýchkoliv potíží nebo dotazů mi napiš na obchodni@zahorami.cz.

Tvé osobní údaje také nikomu nedám. Více o nich zjistíš zde

Oficiální znění

Všeobecné obchodní podmínky pro nákupy z webu Za horami.cz

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě Za horami.cz, který je provozován Jakubem Venglářem, IČ:88590658, se sídlem Boční 245, 739 32 Řepiště.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Jakub Venglář, IČ:88590658, se sídlem Boční 245, 739 32 Řepiště (dále jen „Prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je Jakub Venglář, IČ:88590658, se sídlem Boční 245, 739 32 Řepiště.

Telefonní kontakt na prodávajícího: +420 732 25 44 01. Email: obchodni@zahorami.cz.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že osobní údaje, které jím byly poskytnuty prodávajícímu, budou prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známo též jako „GDPR“).

Kupující svým svobodným rozhodnutím (tedy stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“) dává najevo, že si je vědom uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu (tj. prodávajícího). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, kupující má právo na přístup k těmto údajům a tyto jsou náležitě chráněny v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů lze písemně odvolat. Osobní údaje kupujícího budou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jelikož rozumím skutečnosti, že Vaše osobní údaje jsou citlivé informace, neváhejte mě kdykoli kontaktovat a dotázat se, jak je s Vašimi údaji nakládáno. Pakliže si přejete poskytnuté osobní údaje jakkoli upravit, můžete o to požádat na emailové adrese obchodni@zahorami.cz.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena zboží či služeb

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny vždy v nákupním košíku v sekci "2. Platba a doprava". Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Platební metody

Prodávající akceptuje platební metody uvedené vždy v nákupním košíku v sekci "2. Platba a doprava".

Platby platební kartou a bankovními tlačítky technicky zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

7. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 90 dnů. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Po uhrazení objednávky obdrží Kupující daňový doklad/fakturu emailem. 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací metody:

 • Zásilkovna
 • Osobní převzetí
 • Dodání elektronickou poštou na e-mailovou adresu Kupujícího v případě elektronických produktů nebo vstupenek

 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. Kupující také hradí své náklady na poštovné při odeslání zboží k Prodávajícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

8. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

9. Reklamační řád

Pro uplatnění reklamace v záruční době je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, email potvrzující zaplacení), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 4. pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na odstoupení od kupní smlouvy

 

V případě vady neodstranitelné:

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud zboží již není dostupné.
 2. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
 • použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
 • po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

Reklamaci můžete uplatnit písemně na elektronické adrese Prodávajícího obchodni@zahorami.cz

10. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Odstoupit od smlouvy není možné v případě zakoupení elektronického produktu (např. záznam přednášky, ebook atp.), pokud byl příslušný aktivační klíč Kupujícím již využit nebo produkt stažen.

Speciální podmínky odstoupení od smlouvy se vztahují na zakoupené vstupenky nebo vzdělávací akce, vizte následující část.

11. Vstupenky na akce

Vstupenkou je myšlen doklad opravňující držitele k účasti na příslušné akci (za tento doklad je považován email potvrzující platbu za příslušnou objednávku nebo číslo příslušné objednávky). 

Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenku na akci, kterou si kupující zvolí, a to v počtu určeném kupujícím (pokud není akce vyprodaná), dále závazek kupujícího vstupné za vstupenky uhradit.

Kupní smlouva je v případě nákupu vstupenky na webových stránkách uzavřena v okamžiku, kdy kupující uhradí kupní ceny za všechny jím objednané vstupenky. Za uhrazení kupní ceny je považováno připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované prostřednictvím webového portálu.

Cena za každou vstupenku je uvedena u jednotlivých akcí. Zakoupená vstupenka (resp. email potvrzující platbu) je kupujícímu odeslána po obdržení platby na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal v průběhu objednávky. Na stejnou adresu jsou také zasílány jakékoliv aktualizace předmětné akce (změna termínu, místa, programu, zrušení akce atp.). 

Kupující je povinen seznámit se s termínem konání akce, na níž se vstupenka vztahuje. Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím služeb pořadatele/prodávajícího v termínu konání akce.

Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem/prodávajícím na akci, podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání akce.

Pořadateli (kterým může být i prodávající) je vyhrazeno právo na změnu programu akce, termínu a místa jejího konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo na vědomí.

Za platnost vstupenek zakoupených mimo tento webový portál prodávající neodpovídá.

Prodávající neodpovídá za pozdní doručení nebo nedoručení vstupenky a pozdní doručení či nedoručení důležitých informací o akci (změna termínu, místa, programu, zrušení akce a další) na e-mail kupujícího, pokud problém nastal z důvodů, které nestály na straně prodávajícího (jedná se například o důvody na straně kupujícího, kdy nelze vstupenku doručit kupujícímu na zadanou elektronickou adresu z důvodu spam filtru, přeplněné e-mailové schránky apod.).

 • V případě přesunutí akce na jiný termín nebo jiné místo, nebo při významné změně v programu akce, má kupující právo na nahrazení vstupenky, které může uplatnit nejpozději třetí pracovní den po původním termínu akce.
 • V případě, že dojde ke změně termínu akce, změně místa, nebo k významné změně v programu v důsledku vyšší moci (přírodní katastrofy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, epidemie atp.), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na náhradu vstupenky.
 • V případě úplného zrušení akce z důvodu nezávislého na vůli prodávajícího v důsledku vyšší moci (přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci atp.), má kupující právo na náhradu vstupenky.
 • Dojde-li k úplnému zrušení akce ze strany pořadatele, bude kupujícímu vrácena v celém rozsahu zaplacená kupní cena za vstupenku/vstupenky.

Způsob nahrazení vstupného určí Prodávající po dohodě s Kupujícím. Vstupné může být vráceno nebo nahrazeno poukazem na další nákup na eshop.zahorami.cz (po vzájemné domluvě).

Jakékoliv požadavky ohledně Vstupenek je nutné odeslat na adresu prodávajícího obchodni@zahorami.cz.

Spotřebitel tímto bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, kterou uzavřel prostřednictvím webového portálu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a podnikatel poskytuje plnění v určeném termínu.

12. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí / kurzů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce / kurz bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit a budeme postupovat podle pravidel popsaných přímo na stránce konkrétní akce.

13. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím jsou řešeny obecnými soudy.

Spotřebitel má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (spotřebitelský spor). Dozor nad dodržováním povinností ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je vykonáván Českou obchodní inspekcí.

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00  Praha

E-mail: adr@coi.cz

Internetová stránk: adr.coi.cz

Kupující může využít také platformu na řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Závěrečná ustanovení

Pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou pravomoc českých soudů pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s konkrétní smlouvou, k tomuto vyvine veškerou potřebnou součinnost. 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou případnou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu. 

Kupující je povinen prodávajícího informovat o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

Kupující a prodávající se souhlasem s těmito obchodními podmínkami zavazují, že vynaloží maximální úsilí ke smírnému řešení případných sporů vzešlých ze smlouvy či v souvislosti s těmito obchodními podmínkami.

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, konkrétně pak do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího, které vyplývají z předmětné smlouvy.

Další zde blíže neřešené otázky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto VOP jsou účinné od 16.10.2018.